Month: December 2013

Good Teacher

Hôm qua ông thầy đọc điểm tư cách … có nhiều bạn không đủ điểm đi thi. Mình thì nghĩ ông thầy ‘Đố bạn’ này chơi lắm chiêu độc, dạng như có 4 điểm 1,9,0,0 lấy 3 điểm cao nhất chia 3 mà trên 4 thì được đi thi. Chọn điểm 1 để thay thế điểm nào thấp hơn, mà 1 thay 0 thì có khác gì nhau. Tuần sau là thi, vậy không ngờ  ‘lão’ vẫn cho thêm 1 bài kiểm tra nữa để cho các bạn không đủ điểm có thêm cơ hội.

Sáng nay nghe kể lại, hôm qua cũng vẫn có những bạn làm không được, cơ hội cuối cùng cũng không thể tận dụng. Nhưng những bạn đó vẫn có cơ hội làm thêm 1 bài kt nữa cùng nhóm học phần khác vào hôm nay. Vậy là lại có thêm cơ hội rồi, cố làm tốt nhé chứ ‘ Đố bạn ‘ cũng cho thêm 2 cơ hội rồi đó. Được đi thi hay không là do mình cả thôi.

Vậy là good teacher so với mình rồi, mặc dù cũng chơi nhiều chiêu khá hiểm, với cả lúc dạy thực sự cũng không tổng quát được  nội dung và mục đích của cái đã học cho sv nữa.

Counter in Sequence circuit

I have learned Digital Circuit subject and have good understand how Counter work, but important I don’t know the Counter do what in fact .

Googling few minutes and I found few good answers.

Squence counter keep the track of number instruction
performed by processor.Initialy sequence counter is equal
to zero.It increase as instructions are executed one by one.

http://www.allinterview.com/showanswers/91434.html

From Wiki :

. This counter will increment once for every clock cycle

So if Four bit Counter have initial state is 0000, and clock pulse occur then Counter change to 0001 (1 pulse), then again -> 0010  (2) …. 1111 (15).