Month: September 2014

Phần biệt giữa Datagram vs Virtual circuit trong Packet switch system.

http://www.erg.abdn.ac.uk/~gorry/eg3561/intro-pages/vcanddg.html

http://www.erg.abdn.ac.uk/~gorry/eg3567/intro-pages/datagrams.html

Có 2 câu khá dễ hình dung ra sự khác biệt:

The intermediate nodes examine the header of a packet and select an appropriate link to an intermediate node which is nearer the destination. In this system, the packets do not follow a pre-established route, and the intermediate nodes (usually known as “routers“) do not require prior knowledge of the routes that will be used.

Các node trung gian xử lý các header và chọn 1 đường đi hợp lý nhất đến một node trung gian khác ( cũng có thể là end node). Các gói tin không theo một đường đã được định sẵn, đường đi của gói tin sẽ phụ thuộc vào các node trung gian sẽ xử lý thế nào.

A datagram network is analogous to sending a message as a series of postcards through the postal system. Each card is independently sent to the final destination (using the postal system). To receive the whole message, the receiver must collect all the postcards and sort them into the original order. Not all postcards need be delivered by the postal system, and not all take the same length of time to arrive.

Lỗi 2003 trong SQL

Khi bạn setup xong xuôi các thể loại trong Mysql trên các máy, và muốn connect từ một host nào đó đến host khác, tất nhiên là đã có account tại mysql server muốn connect tới.

Khi thử command sau để connect:

mysql -h host -u user -p 

thì nhận được một lỗi như sau:

ERROR 2003 (HY000): Can’t connect to MySQL server on ‘x.x.x.x’ (111)

điều này là do trên remote host đã được config để mysql chỉ listen trên localhost (tức chính máy đó) trong file my.cnf( trên máy Ubuntu thì tại path /etc/mysql/ ).

Để mysql trên server đó có thể listen với các máy khác localhost, ta đơn giản comment out ( bỏ dấu #) tại dòng lệnh:

bind_address = 127.0.0.1

Sau đó bạn restart lại mysql bằng lệnh:

server mysql restart

Thử connect lại là ok.